Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK/BİREYSEL PSİKOTERAPİ


Bireysel psikolojik danışma nedir?

Bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, davranışlarını anlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardım eden; karşılaştıkları akademik, kişisel ve sosyal problemleri ile baş etme becerilerini kazanmalarını amaçlayan, psikolojik danışman ve birey arasında birebir gerçekleşen ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir.

Amerikan Psikolojik Danışma Derneği (APA)’nın, 1997’de kabul ettiği psikolojik danışmanın tanımı şöyledir: “Ruh sağlığı, psikoloji ve gelişim ilkelerinin; bilişsel, duyuşsal, davranışsal ve etkileşimsel müdahale stratejileri aracılığıyla, bireyin iyi oluşu, kişisel ve meslek gelişimi ile patoloji konularını ele alacak şekilde uygulaması”dır. Bu tanım hem normal ve gelişimsel problemleri hem de ciddi psikolojik problemleri de kapsamaktadır.

Psikoterapi nedir?

Psikoterapinin Sözlük Anlamı

Psikoterapinin sözlük anlamı, ruhsal yolla tedavi etmek şeklinde tanımlanabilir. Batı dillerinde kullanılan psikoterapi terimini İngilizcesi olan “psychotherapy” kelimesinden hareketle izah edersek, bu terimin iki kelimeden oluştuğunu görürüz. Buradaki “psycho” kelimesi “psyche” anlamında olup can ve ruh manasındadır. Kelimenin kökeni Grekçe’de yine can, nefs ve ruh anlamlarına gelen, psukhe olup nefes almak anlamına gelen “psukhein” fiilinden türemiştir. Kelime Latinceye “psyche (psyche) olarak geçmiştir. (Özakkaş, T., 2017,9. baskı, Bütüncül Psikoterapi, Litera Yayıncılık)

kelimesi de (ingilizce Therapy) bir hastalık ya da bozukluğun tedavisi demek olup, kelimenin kökeni Grekçe “tıbbi olarak tedavi etmek” anlamına gelen “threapeuein” fiilinden türeyen “therapeia” kelimesidir. (Özakkaş, T., 2017,9. baskı, Bütüncül Psikoterapi, Litera Yayıncılık)

iki kelimenin birleşmesinden meydana gelen psikoterapi (psychotherapy) teriminin sözlük anlamı ruhsal tedavi etmektir. Burada ruhsal tedaviden kasıt psişik hastalıkların ilaç ve cerrahi yöntemler kullanılmadan tedavi edilmeye çalışılması anlamına gelmektedir. (Özakkaş, T., 2017,9. baskı, Bütüncül Psikoterapi, Litera Yayıncılık)

Bir Disiplin Olarak Psikoterapi

Psikoterapi, hastalığı veya bozukluğu belirli bir psikopatolojik anlayış içerisinde tedavi etmek amacıyla planlı bir şekilde yürütülen uygulamalardır. (Özakkaş, T., 2017,9. baskı, Bütüncül Psikoterapi, Litera Yayıncılık)

Psikoterapi iki kişi arasında geçen sıradan bir sohbet değildir. Psikoterapi insanı izah eden, insanın gelişimini açıklayan felsefi ve bilimsel bir arka plana, bir insan modeline dayalı sistemi kabul ettikten sonra, bu sistemden belirli nedenlerle sapma gösteren yapıların belirli stratejilerle düzeltilmesini amaçlayan bir bilimsel disiplindir. (Özakkaş, T., 2017,9. baskı, Bütüncül Psikoterapi, Litera Yayıncılık)

Peki, bu psikoterapi tek bir yöntem midir? Hayır. Bugün Dünya’da 800’ün üzerinde psiko-terapötik teknik uygulandığı iddia edilmektedir.

Bunları ana başlıklar altında incelersek bunların dört ana kümede toplandığını görürüz.


1- Kaynağını Pavlov’un hayvanlar üzerinde yapmış üzerinde yapmış olduğu çalışmalardan alan ve koşullu şartlanmayı temel kabul eden Davranışçı Psikoterapi tekniği
2- İnsanı hayvandan ayıran temel yapının düşünce olduğunu idda eden ve algılama farklılığı üzerinde duran Bilişsel Psikoterapiler.
3-İnsanın problemlerini kesitsel olarak almayıp geçmişle bütünleştirerek, geçmişin ana şablonlarının bugünkü izdüşümleri yarattığına inanan Dinamik Psikoterapiler.
4- İnsanın en temel varlık nedenlerini irdeleyen ve cevap bulunamayan sorularla ilintili olarak insanın kriz yaşadığını iddia eden Varoluşçu Psikoterapiler.